Общи условия

осигуряване на последователи в Instagram

I. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Чл. 1. По смисъла на настоящите Общи условия за осигуряване на последователи в Instagram:
(1) „Общи условия за осигуряване на последователи в Instagram“ са настоящите Oбщи условия. Те представляват договор за предоставяне на УСЛУГА в социалната мрежа Instagram, която се извършва от Инста Стар ЕООД на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу заплащане. Страни по договора са Инста Стар ЕООД и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ. Общите условия уреждат правата и задълженията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да прочете внимателно настоящите Общи условия преди да финализира своята ПОРЪЧКА на УСЛУГАТА. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, при попълване на онлайн формуляра за ПОРЪЧКА на УСЛУГАТА, изрично заявява, че се съгласява с настоящите Общи условия. Заявяването на ПОРЪЧКА на УСЛУГА в Instagram от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ представлява електронно волеизявление за съгласие с настоящите Общи условия, съгласие за обработка на предоставените от него лични данни, както и волеизявление за сключване на настоящия договор за предоставяне на УСЛУГА, която се осигурява от Инста Стар ЕООД на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу заплащане.
(2) „ИЗПЪЛНИТЕЛ“ е „Инста Стар” ЕООД, търговското дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, с ЕИК: 204798537, със седалище: гр. Пловдив, 4000, ул. „Цанко Дюстабанов“ № 10, с електронна поща: contact@instastar.bg , с уеб сайт https:\\instastar.bg , което предоставя УСЛУГАТА.
(3) „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“ е физическо или юридическо лице, което заявява, че иска да получи възмездна УСЛУГА от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(4) „УСЛУГА“ са всички услуги за осигуряване на последователи в Instagram, предоставяни от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(5) „ПОРЪЧКА“ е попълнен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ онлайн формуляр, с който ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заявява желание за получаване на УСЛУГА в Instagram от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласява се с настоящите Общи условия и предоставя доброволно необходимите за извършването на УСЛУГАТА лични данни.
(6) „Instagram“ е онлайн социална мрежа с уеб адрес www.instagram.com .
(7) „Последователи“ са потребители на социалната мрежа Instagram, които са последователи Instagram профила, обект на УСЛУГАТА.
 

II. ПРЕДМЕТ

Чл. 2.  Настоящите Oбщи условия са предназначени за регулиране на отношенията между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при предоставянето на УСЛУГА за осигуряване на последователи в Instagram от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу заплащане.
 

ІІІ. ПРИЛОЖИМОСТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ И АВТОРСКИ ПРАВА

Чл. 3. Настоящите Общи условия се прилагат за изпълнение на всички пакети, предлагани от Инста Стар ЕООД за осигуряване на последователи в Instagram, за които няма подписан договор на хартиен носител между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 4. Всички елементи на настоящия сайт, публикуваното в него снимково, текстово, видео и всякакво друго съдържание и оформление е обект на авторско право на Инста Стар ЕООД. Забранено е неговото използване без изричното позволение на Инста Стар ЕООД.
 

ІV. ДАННИ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 5. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
1. Наименование на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: „Инста Стар” ЕООД
2. Седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, 4000, ул. „Цанко Дюстабанов“ № 10
3. Данни за кореспонденция: contact@instastar.bg
4. ЕИК: 204798537
5. Номер на удостоверение за администратор на личните данни №432186
6. Надзорни органи:
(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София,ул. “проф. Цветан Лазаров” № 2
тел.: (02) 915 35 19
факс: (02) 940 36 40
E-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg
(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр.София, ул. Врабча 1, ет.2, 4 и 5,
тел.: 02 / 933 05 65
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg
 

V. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСЛУГАТА

 Чл. 6. (1) УСЛУГАТА, предоставяна от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в съответствие с настоящите Общи условия, е за осигуряване на нови последователи в Instagram. Основната характеристика на УСЛУГАТА е популяризиране на профил в Instagram с цел увеличаване на последователската база.
(2) УСЛУГАТА се реализира ежемесечно под формата на абонамент.
Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя, а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ използва УСЛУГАТА, съгласно параметрите, обявени на уеб страницата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: https:\\instastar.bg и в съответствие с настоящите Общи условия.
 

VI. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 8. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има следните задължения:
1. да реализира поръчаната и заплатена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ УСЛУГА;
2. да не разпространява или предоставя на трети лица личните данни на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, освен ако това не е нужно за извършването на УСЛУГАТА или не се изисква от компетентен орган, съгласно изискванията на закона.
3. да не осъществява достъп до личната кореспонденция в Instagram профила, обект на УСЛУГАТА;
4. да не разпространява информация, свързана с личната и професионалната сфера на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
5. да издава и предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всеки месец онлайн фактура за УСЛУГАТА. Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е физическо лице, фактурата се предоставя при поискване.
6. да осъществява само дейности от Instagram профила на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които целят изпълнение на заявената УСЛУГА. Действията, които ще бъдат изпълнявани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, зависят от поръчаната от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ вид УСЛУГА. Действията, които ще се предприемат, са ясно посочени в уеб сайта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на https:\\instastar.bg в информацията за предлаганите УСЛУГИ.
 (2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за:
1. загуба на последователи или вреди, нанесени заради публикувано от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съдържание в Instagram профила, нарушаващо Общите условия за ползване на Instagram;
2. загуба на последователи или вреди, причинени от действия, извършени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или трето лице в Instagram акаунта на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
3. загуба на последователи, които не са придобити в следствие на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
4. загуба на последователи или вреди, причинени от други използвани в миналото или в настоящия момент действия за популяризация на Instagram профила.
5. загуба на последователи или вреди, причинени от използвани в миналото или в настоящия момент действия за популяризация на Instagram профила, които не са предприети от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
6. загуба на последователи или вреди, причинени от действия за популяризация в Instagram профила на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, предоставени от конкурент на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
7. попълнени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неверни данни в ПОРЪЧКАТА, включително ако заради невярното съдържание не може да бъде извършена заявената УСЛУГА.
8. вреди или изпуснати ползи от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на УСЛУГАТА или нейното забавяне.
9. имуществени вреди, неимуществени вреди, пропуснати ползи и претърпени вреди, причинени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в процеса на използване или неизползване на УСЛУГАТА, в процеса на ЗАЯВКА на УСЛУГА, или заплащането й, както и в случай на технически или мрежови смущения и проблеми в уеб сайта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на  www.instagram.com .
10. имуществени вреди, неимуществени вреди, пропуснати ползи и претърпени вреди в случай на ограничение на функционирането на профила от страна Instagram, изтриване на профила от страна на Instagram и други ограничителни мерки спрямо профила, реализирани от страна на Instagram.
11. загуба на информация, достъп или разпространение на информация и лични данни в случай на незаконосъобразно преодоляване на мерките за сигурност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от трети лица.
12. предприети действия от страна на Instagram спрямо профила, обект на УСЛУГАТА.
Чл. 9.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да предприема действия от Instagram профила на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които имат за цел предоставяне на УСЛУГАТА.
чл. 10. При нарушение на Общите условия за осигуряване на последователи и/или при нанесени вреди от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или трети лица върху Инста Стар ЕООД, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да защити своите права по съдебен път и да получи обезщетение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или от трети лица.
 

VII.ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 11. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има следните задължения:
1. да попълни отговорно в ПОРЪЧКАТА изисканите лични данни и информация, които са необходими на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършване на УСЛУГАТА и за изготвяне на фактура;
2. да се запознае, приеме и спазва Общите условия за осигуряване на последователи в Instagram;
3. да осигури достъп до Instagram акаунта, който е обект на УСЛУГАТА;
4. да не възпрепятства изпълнението на УСЛУГАТА;
5. да позволи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да предприема действия от Instagram профила, обект на УСЛУГАТА;
6. да не споделя с трети страни информация относно стратегиите и методите на работа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
7. да не извършва конкурентна дейност спрямо ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
8. да заплати поръчаната УСЛУГА;
9. да не извършва действия от Instagram акаунта, обект на УСЛУГАТА, които биха възпрепятствали изпълнението на УСЛУГАТА или функционалността на акаунта;
10. да не извършва масови действия по следване на Instagram потребители, отследване на Instagram потребители, харесване на публикации на Instagram потребители и коментиране на публикации на Instagram потребители от Instagram акаунта, обект на УСЛУГАТА, по време на изпълнението на УСЛУГАТА;
11. да носи отговорността за спазването на Общите условия за използване на Instagram от акаунта, обект на УСЛУГАТА;
12. да носи отговорността за всички нарушения на Общите условия за използване на Instagram, които социалната мрежа Instagram констатира спрямо акаунта, обект на УСЛУГАТА.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи отговорност за попълването на чужди лични данни или неверни такива.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ гарантира със своята ПОРЪЧКА, че е негова собствеността върху Instagram профила, обект на УСЛУГАТА. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи отговорност в случай, че профила в Instagram е собственост на трето лице.
(4) Със своето действие по заявяване на ПОРЪЧКА на УСЛУГА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя своето одобрение при изпълнението на УСЛУГАТА ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да предприема действия от Instagram профила на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
 

VIII. ЗАПЛАЩАНЕ НА УСЛУГАТА

Чл. 12. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя УСЛУГАТА срещу възнаграждение, дължимо от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съгласно избрания от него вид УСЛУГА.
(2) Информация за различните видове УСЛУГА  (абонаменти) е достъпна на страницата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в Интернет https:\\instastar.bg .
(3) Заплащането на месечната стойност на УСЛУГАТА се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ преди стартиране на изпълнението й за съответния месец.
(4) След първия месец плащането на абонамента (УСЛУГАТА) се реализира автоматично.
(5) Всички цени на УСЛУГИТЕ са в лева и са публикувани на https:\\instastar.bg .
(6) Поддържаните от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ методи за разплащане са плащания с български или международни банкови карти.
(7) Плащането ще бъде прието за успешно направено в случай, че то е реализирано спрямо указанията за плащане, посочени в уеб сайта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: https:\\instastar.bg или тези, които са предоставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ чрез официалния си E-mail адрес: contact@instastar.bg .
(8) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати своя абонамент по всяко време. Прекратяването влиза в сила за следващия месечен период.
Чл. 13.  Aко ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е изпълнил част от УСЛУГАТА за съответния месец и по-нататъшното изпълнение на УСЛУГАТА се окаже невъзможно, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи връщане на част от платената сума, чиято стойност е пропорционална на извършената част от УСЛУГАТА.
Чл. 14. За извършване на УСЛУГАТА ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава всеки месец фактура, в която вписва своите данни, както и тези, предоставени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е физическо лице, той може да получи електронна фактура само при поискване.
Чл. 15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не осъществява връщане на вече платени суми, в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да изпълни поръчаната УСЛУГА на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
 

IX. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 16. За получаване на УСЛУГАТА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ трябва да направи ПОРЪЧКА чрез уеб сайта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – https:\\instastar.bg
Чл. 17. Стъпките за направата на ПОРЪЧКА са:
(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ натиска бутон „Стартирай“ под избраната УСЛУГА.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ попълва необходимите лични данни за контакт – име, фамилия, , E-mail, телефонен номер и потребителско име в Instagram.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ попълва необходимите лични данни за изготвяне на фактура – име, фамилия, данни на фирма (по избор), ЕИК (по избор), адрес, град, пощенски код.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ попълва необходимите лични данни за реализиране на плащането – име, фамилия, номер на банковата карта, валидност на банковата карта и CVV.
(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прочита настоящите Общи условия и изрично посочва, че е запознат с тези Общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прочита Политиката за поверителност и изрично посочва, че е запознат с нея, съгласен е с нейното съдържание и доброволно предоставя изискваните от него лични данни, необходими за изпълнение на УСЛУГАТА.
(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ реализира плащането на УСЛУГАТА чрез системата за онлайн плащания.
(8) С натискането на бутон „Стартирай абонамент“ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заявява ПОРЪЧКАТА. Договорът, представляващ настоящите Общи условия, се счита за сключен от момента на заявяване на ПОРЪЧКАТА от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, а между ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възникват договорни отношения. ПОРЪЧКАТА не може да бъде заявена, ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е посочил изрично съгласието си с настоящите Общи условия и Политиката за поверителност.
(9) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ потвърждава заявената ПОРЪЧКА и изпраща анкета на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез E-mail на посочения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в ПОРЪЧКАТА E-mail адрес.
(10) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ попълва в изпратената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ анкета – потребителското име на Instagram профила, който е обект на услугата, неговата парола и индивидуалните изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изпълнението на УСЛУГАТА.
(11) В рамките на 48 часа след получаването на попълнената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ анкета ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да стартира изпълнението на УСЛУГАТА.
 

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 18. (1) Настоящите Общи условия пораждат действия от момента на реализиране на ПОРЪЧКАТА на УСЛУГАТА от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) УСЛУГАТА трябва да бъде осигурена в своята месечна цялост в 31 (тридесет и един) дневен срок, който започва да тече 48 (четиридесет и осем) часа след заплащане на УСЛУГАТА от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не дължи неустойки и компенсация, в случай че е налице забавяне в срока на периодичното изпълнение на УСЛУГАТА.
Чл. 19. Договорът за предоставяне на УСЛУГАТА може да бъде прекратен в случай, че: 
1. Има взаимно съгласие между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за прекратяване на изпълнението на абонаментната УСЛУГА.
2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заяви желание за прекратяване на абонамента, като прекратяването влиза в сила за следващия абонаментен период.
3. Е настъпила обективна невъзможност за изпълнение на възложената УСЛУГА.
4. На виновно неизпълнение на задължение по настоящите Общи условия от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
5. Е налице възпрепятстване на изпълнението на УСЛУГАТА от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ установи, че предоставяната УСЛУГА се използва в нарушение на законодателството на Република България и общоприетите нравствени норми.
7. Е налице прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да откаже изпълнение на заявената УСЛУГА и с това едностранно да прекрати договора в случай, че:
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, или свързано с него лице, има просрочено плащане към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не предостави верни данни за изготвяне на фактура.
3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, или свързано с него лице, предлага конкурентни на Инста Стар ЕООД услуги.
4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прецени, че заявената УСЛУГА не би могла да бъде реализирана.
5. Е налице затруднена комуникация с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която би затруднила изпълнението на УСЛУГАТА.   
6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, или свързано с него лице, извършва или е извършвало нелоялни практики спрямо ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 21. Договорът се счита за недействителен в случай, че:
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не предостави достъп до Instagram профила, обект на УСЛУГАТА, с което прави изпълнението на УСЛУГАТА невъзможно.
2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплати заявената ПОРЪЧКА на УСЛУГА.
3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е нарушил при поръчката настоящите Общи условия.
Чл. 22. Прекратяването на абонамента не отменя задължението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да заплати своите задължения към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако са налице такива.
Чл. 23. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не дължи неустойка или компенсация в случай на прекратяване на абонамента.
 

XI. ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 24. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предприема мерки за защита на личните данни на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ публикува на сайта си Политика за поверителност, достъпна на адрес https:\\instastar.bg\privacy-policy .ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има задължението да се запознае с Политиката за поверителност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и при заявяване на ПОРЪЧКА да се съгласи с нея. 
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се съгласява, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да обработва личните му данни съгласно Политиката му за поверителност.

 

XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 25. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези Общи условия няма да води до недействителност на целия договор.
Чл. 26. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.
Чл. 27. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.
Чл. 28. Всяка кореспонденция между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ще се счита за валидна, ако е изпратена на:
(1) contact@instastar.bg за връзка с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
(2) E-mail адреса, посочен в ПОРЪЧКАТА, за връзка с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(3) При промяна на E-mail адреса, съответната страна е длъжна да уведоми другата в писмена или електронна форма. При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе E-mail адреси.
 

XIII. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 29 (1) Договорът за предоставяне на УСЛУГА между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ представлява настоящите Общи условия, достъпни на адрес https:\\instastar.bg\terms .
(2) Прилагащите се Общи условия са тези, които са валидни към момента на реализиране на плащането на месечната УСЛУГА.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи отговорност да следи и да се запознава с измененията в Общите условия за осигуряване на последователи в Instagram при всяко свое месечно плащане.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация относно съдържанието на последните промени в Общите условия за осигуряване на последователи в Instagram.
(5) Инста Стар ЕООД си запазва правото да променя настоящите Общи условия, като последното изменение е от 27.02.2024 г.

You don't have credit card details available. You will be redirected to update payment method page. Click OK to continue.