Scroll to top

Политика за поверителност

1. Информация за администратора на лични данни:
“Инста Стар” ЕООД е дружество, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК: 204798537, със седалище: гр. Пловдив, 4000, ул. „Цанко Дюстабанов“ № 10, с уебсайт :  https://www.instastar.bg/, с електронна поща: contact@instastar.bg. „Инста Стар” ЕООД е оператор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни.

2. Информация за компетентния надзорен орган:
Комисия за защита на личните данни, със седалище и адрес на управление гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2; Уеб сайт: www.cpdp.bg ; Тел: 02 915 3 518 ; Е-mail: kzld@government.bg , kzld@cpdp.bg

3. Основание за обработка на Вашите лични данни:
Ние събираме, обработваме и съхраняваме Вашите лични данни на следните основания:
● Сключения между нас и Вас договор за предоставяне на услуга с цел да изпълним задълженията си по него;
● Спазване на законовите задължения, които се прилагат спрямо нас;
● Изрично съгласие от Вас като клиент.

4. Принципи на обработка и цели:
В следващите параграфи ще намерите информация относно обработването на личните Ви данни в зависимост от основанието, на което ги обработваме.

1). За изпълнение на договора за предоставяне на услуга

Ние събираме, обработваме и съхраняваме личните Ви данни, за да изпълняваме договорните ни задължения. Реализираната от нас обработка цели:
● Установяване на самоличността Ви;
● Осъществяване на връзка с Вас;
● Предоставяне на искана от Вас допълнителна информация;
● Приемане, управление и изпълнение на Вашата заявка за предоставяне на услуга;
● Изпълнение на задълженията въз основа на сключения договор за предоставяне на услуга;
● Изготвяне и изпращане на фактура;
● Даване на отговори на запитвания;
● Запазване на кореспонденция във връзка с направена поръчка, сключен договор за предоставяне на услуга, докладване на проблеми и др.

На основание сключения между нас и Вас договор за предоставяне на услуга обработваме информация за вида и съдържанието на договорното отношение, както и всяка друга информация, свързана с договорното правоотношение, включително:
● Лични данни за контакт – E-mail, телефонен номер;
● Данни за идентификация – две имена, адрес;
● Данни за направените поръчки за изпълнение на услуга;
● Данни, необходими за изпълнение на услугата – потребителско име и парола на Вашия профил за достъп в социалната мрежа;
● Електронна поща, писма, информация за заявките Ви за отстраняване на проблеми, жалби, молби и оплаквания;
● Информация за кредитна или дебитна карта, номер на банкова сметка или друга банкова и платежна информация във връзка с направените плащания.

Данните, събрани на това основание, изтриваме 5 години след прекратяване на договорното отношение. Срокът е определен от 5-годишния давностен срок за възможните претенции от договора.

2). За изпълнение на нормативни задължения

В някои закони е предвидено задължение за нас да обработваме личните Ви данни. В тези случаи ние сме длъжни да извършим обработката, като например:
● Задължения по Закона за мерките срещу изпиране на пари;
● Изпълнение на задължения във връзка с продажбата от разстояние, продажбата извън търговския обект, предвидени в Закона за защита на потребителите;
● Предоставяне на информация на Комисията за защита на потребителите или трети лица, предвидени в Закона за защита на потребителите;
● Предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни;
● Задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на законосъобразно счетоводство;
● Предоставяне на информация на съда и трети лица, в рамките на производство пред съд, съобразно изискванията на приложимите към производството нормативни актове;
● Удостоверяване на възраст при пазаруване онлайн.

Данните, събрани съгласно предвидено задължение в закона, изтриваме след като задължението за събиране и съхранение бъде изпълнено или отпадне. Когато по закон за нас е предвидено задължение, е възможно да предоставим Вашите лични данни на компетентния държавен орган, физическо или юридическо лице.

3). След Ваше съгласие
Ние обработваме Вашите лични данни на това основание само след изрично, недвусмислено и доброволно съгласие от Ваша страна, което може да бъде направено чрез въвеждане на Ваш E-mail в поле „Абонамент“ в сайта https://www.instastar.bg/ . Съгласието е отделно основание за обработване на личните Ви данни. Обработката на Вашите лични данни на това основание цели:
 Изготвяне и предоставяне подходящи за Вас предложения за услуги;
 Предоставяне на информационни бюлетини;
 Предоставяне на оферти, промокодове, намаления и специални предложения;
 Представяне на нови услуги и подобрения;
 Новини във връзка с предлаганите от нас услуги.

На това основание обработваме съотвените Ваши лични данни:
● E-mail;
● Телефонен номер;
● Имена.

На това основание можем да предоставим Вашите данни на маркетинг агенции и трети лица.

Предоставените съгласия могат да бъдат оттеглени по всяко време. Оттеглянето на съгласието няма отражение върху изпълнението на договорните задължения. Ако оттеглите съгласието си за обработване на лични данни, ние няма да използваме личните Ви данни и информация за определените по-горе цели.

Данните, събрани на това основание, изтриваме при искане от Ваша страна или 1 година след първоначалното им събиране.

5. Обработка на анонимизирани данни
Ние обработваме Вашите данни за статически цели, това означава за анализи, в които резултатите са само обобщаващи и следователно данните са анонимни. Идентифицирането на конкретно лице от тази информация е невъзможно.

6. Принципи
Ние не събираме и не обработваме лични данни, които се отнасят за следното:
 Разкриват расов или етнически произход;
 Разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 Генетични данни и данни за здравословното състояние;
 Данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

Ние не извършваме автоматизирано взимане на решения с данни.

7. Как защитаваме Вашите лични данни?
За осигуряване на адекватна защита на Вашите лични данни, както и тези на компанията, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни и Регламент 2016/679. С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.

8. Права на Потребителите
Вие се ползвате с всички права за защита на личните данни съгласно българското законодателство и правото на Европейския съюз. Всеки Потребител има право на:
● Информираност във връзка с обработването на личните му данни от
администратора;
● Достъп до собствените си лични данни;
● Коригиране на предоставените лични данни (ако данните са неточни);
● Изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“);
● Преносимост на личните данни между отделните администратори;
● Възражение спрямо обработването на негови лични данни;
● Субектът на данни има право и да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо  профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен;
● Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата на субекта на данни са били нарушени.

9. Изтриване на личните данни (Право „да бъдеш забравен“)

Потребител може да поиска изтриване, ако е налице едно от следните условия:
● Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
● Потребителят оттегля своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
● Потребителят възразява срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
● Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
● Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора;
● Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество на деца и съгласието е дадено от носещия родителска отговорност за детето.

10. Ограничаване на личните данни
Потребителят има право да ограничи обработването на своите лични данни от страна на администратора, когато:
● Оспори точността на личните данни. В този случай ограничаването на обработването е за срок, който позволява на администратора да провери
точността на личните данни;
● Обработването е неправомерно, но Потребителят не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;
● Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но потребителят ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
● Възразява срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите на
потребителя.

11. Право на преносимост
Субектът на данните има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на администратор, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от администратора, на когото личните данни са предоставени, когато обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин. Когато упражнява правото си на преносимост на данните, субектът на данните има право да получи и пряко прехвърляне на личните данни от един администратор към друг, когато това е технически осъществимо.

12. Право на възражение
Потребителите имат право да възразят пред администратора срещу обработването на личните им данни. Администраторът на лични данни е длъжен да прекрати обработването, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. При възразяване срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг обработването следва да се прекрати незабавно.

13. Жалба до надзорния орган
Всеки Потребител има право да подаде жалба срещу незаконосъобразно обработване на личните му данни до Комисия за защита на личните данни или до компетентния съд.

14. Промяна в Политиката за поверителност
„Инста Стар“ ЕООД си запазва правото да променя настоящата Политиката за поверителност. Вие носите отговорност да следите и да се запознавате с измененията в Политиката за поверителност, като последното изменение е от 24.04.2020 г.