Scroll to top

Общи условия

Instagram

I. ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

Чл. 1. По смисъла на настоящите Общи условия за осигуряване на последователи в Instagram:
(1). „Общи условия за осигуряване на последователи в Instagram“ са настоящите Oбщи условия. Те представляват договор за предоставяне на УСЛУГА в социалната мрежа Instagram, която се извършва от Инста Стар ЕООД на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу заплащане. Страни по договора са Инста Стар ЕООД и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ. Общите условия уреждат правата и задълженията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да прочете внимателно настоящите Общи условия преди да финализира своята ПОРЪЧКА на УСЛУГАТА. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, при попълване на онлайн формуляра за ПОРЪЧКА на УСЛУГАТА, изрично заявява, че се съгласява с настоящите Общи условия. Заявяването на ПОРЪЧКА за УСЛУГА в Instagram от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ представлява електронно волеизявление за съгласие с настоящите Общи условия, съгласие за обработка на предоставените от него лични данни, както и волеизявление за сключване на настоящия договор за предоставяне на УСЛУГА, която се осигурява от Инста Стар ЕООД на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу заплащане.
(2.) „ИЗПЪЛНИТЕЛ“ е „Инста Стар” ЕООД, търговското дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, с ЕИК: 204798537, със седалище: гр. Пловдив, 4000, ул. „Цанко Дюстабанов“ № 10, с електронна поща: contact@instastar.bg , с уеб сайт https:\\instastar.bg , което предоставя УСЛУГАТА.
(3.) „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“ е физическо или юридическо лице, което заявява, че иска да получи възмездна УСЛУГА от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(4.) „УСЛУГА“ са всички услуги за осигуряване на последователи в Instagram, предоставяни от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(5.) „ПОРЪЧКА“ е попълнен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ онлайн формуляр, с който ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заявява желание за получаване на УСЛУГА в Instagram от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласява се с настоящите Общи условия и предоставя доброволно необходимите за извършването на УСЛУГАТА лични данни.
(6.). „Instagram“ е онлайн социална мрежа с уеб адрес www.instagram.com .
(7.). „Последователи“ са потребители на социалната мрежа Instagram, които са последвали Instagram профила, обект на УСЛУГАТА.

II. ПРЕДМЕТ.

Чл. 2. Настоящите Oбщи условия са предназначени за регулиране на отношенията между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при предоставянето на УСЛУГА за осигуряване на последователи в Instagram от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу заплащане.

ІІІ. ПРИЛОЖИМОСТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ И АВТОРСКИ ПРАВА

Чл. 3. Настоящите Общи условия се прилагат за изпълнение на всички пакети, предлагани от Инста Стар ЕООД за осигуряване на последователи в Instagram, за които няма подписан договор на хартиен носител между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 4. Всички елементи на настоящия сайт, публикуваното в него снимково, текстово, видео и всякакво друго съдържание и оформление е обект на авторско право на Инста Стар ЕООД. Забранява се неговото използване без изричното позволение на Инста Стар ЕООД.

ІV. ДАННИ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 5. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
1. Наименование на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: „Инста Стар” ЕООД
2. Седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, 4000, ул. „Цанко Дюстабанов“ № 10
3. Данни за кореспонденция: contact@instastar.bg
4. ЕИК: 204798537
5. Номер на удостоверение за администратор на личните данни №432186
6. Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София,ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
E-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр.София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

V. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСЛУГАТА

Чл. 6. УСЛУГАТА, предоставяна от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в съответствие с настоящите Общи условия, е за осигуряване на нови последователи в Instagram. Основната характеристика на УСЛУГАТА е популяризиране на профил в Instagram до придобиване на определен брой нови последователи, чието точно количество се определя в зависимост от закупения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ видов пакет УСЛУГА.
Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя, а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ използва УСЛУГАТА, съгласно параметрите, обявени на уеб страницата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: https:\\instastar.bg и в съответствие с настоящите Общи условия.

VI. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 8. (1). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има следните задължения:
1. да изпълни поръчаната и заплатена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ УСЛУГА;
2. да не разпространява или предоставя на трети лица личните данни на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, освен ако това не е нужно за извършването на УСЛУГАТА или не се изисква от компетентен орган, съгласно изискванията на закона.
3. да не осъществява достъп до личната кореспонденция в Instagram профила, обект на УСЛУГАТА;
4. да не разпространява информация, свързана с личната и професионалната сфера на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
5. да издаде и предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ онлайн фактура за УСЛУГАТА. Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е физическо лице, фактурата се предоставя само при поискване.
6. да осъществява само дейности от Instagram профила на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които целят изпълнение на заявената УСЛУГА. Действията, които ще бъдат изпълнявани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, зависят от поръчания от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ видов пакет за УСЛУГА. Действията, които ще се предприемат, са ясно посочени в уеб сайта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на https:\\instastar.bg в информацията за предлаганите пакети.
(2). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за:
1. загуба на последователи или вреди, нанесени заради публикувано от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съдържание в Instagram профила, нарушаващо Общите условия за ползване на Instagram;
2. загуба на последователи или вреди, причинени от действия, извършени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или трето лице в Instagram акаунта на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
3. загуба на последователи, които не са придобити в следствие на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
4. загуба на последователи или вреди, причинени от други използвани в миналото или в настоящия момент действия за популяризация на Instagram профила, които са различни от тези, осъществявани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на УСЛУГАТА.

5. загуба на последователи или вреди, причинени от използвани в миналото или в настоящия момент действия за популяризация на Instagram профила, които не
са предприети от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
6. загуба на последователи или вреди, причинени от действия за популяризация в Instagram профила на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, предоставени от конкурент на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
7. попълнени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неверни данни в ПОРЪЧКАТА, включително ако заради невярното съдържание не може да бъде извършена заявената УСЛУГА.
8. вреди или изпуснати ползи от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на УСЛУГАТА или нейното забавяне.
9. имуществени вреди, неимуществени вреди, пропуснати ползи и претърпени вреди, причинени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в процеса на използване или неизползване на УСЛУГАТА, в процеса на ЗАЯВКА на УСЛУГА, или заплащането й, както и в случай на технически или мрежови смущения и проблеми в уеб сайта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
10. загуба на информация, достъп или разпространение на информация и лични данни в случай на незаконосъобразно преодоляване на мерките за сигурност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от трети лица.

Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да предприема действия от Instagram профила на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които имат за цел предоставяне на УСЛУГАТА.
чл. 10. При нарушение на Общите условия за осигуряване на последователи и/или при нанесени вреди от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или трети лица върху Инста Стар ЕООД, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да защити своите права по съдебен път и да получи обещетение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или от трети лица.

VII.ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 11. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има следните задължения:
1. да попълни отговорно в ПОРЪЧКАТА изисканите лични данни и информация, които са необходими на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършване на УСЛУГАТА и за изготвяне на фактура;
2. да се запознае, приеме и спазва Общите условия за осигуряване на последователи в Instagram;
3. да осигури достъп до Instagram акаунта, който е обект на УСЛУГАТА;
4. да не възпрепятства изпълнението на УСЛУГАТА;
5. да позволи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да предприема действия от Instagram профила, обект на УСЛУГАТА;
6. да не споделя с трети страни информация относно стратегиите и методите на работа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
7. да не стартира конкурентна дейност спрямо ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
8. да заплати поръчаната УСЛУГА.

(2). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи отговорност за попълването на чужди лични данни или
неверни такива.
(3). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ гарантира със своята ПОРЪЧКА, че е негова собствеността върху Instagram профила, обект на УСЛУГАТА. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи отговорност в случай, че профила в Instagram е собтвеност на трето лице.
(4). Със своето действие по заявяване на ПОРЪЧКА на УСЛУГА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя своето одобрение при изпълнението на УСЛУГАТА ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да предприема действия от Instagram профила на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

VIII. ЗАПЛАЩАНЕ НА УСЛУГАТА

Чл. 12. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя УСЛУГАТА срещу възнаграждение, дължимо от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съгласно избрания от него пакет УСЛУГА.
(2) Информация за различните видове УСЛУГА и пакети е достъпна на страницата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в Интернет https:\\instastar.bg .
(3) Заплащането на цялата стойност на УСЛУГАТА се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ преди стартиране на изпълнението й.
(4) Всички цени на УСЛУГИТЕ са в лева и са публикувани на https:\\instastar.bg .
(5) Поддържаните от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ методи за разплащане са банков превод, PayPal, EasyPay, BPay, чрез клиентски профил в Еpay.bg и с банкова карта чрез Epay.
(6.) Плащането ще бъде прието за успешно направено в случай, че то е реализирано спрямо указанията за плащане, посочени в уеб сайта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: https:\\instastar.bg или тези, които са предоставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ чрез официалния си E-mail адрес: contact@instastar.bg .
Чл. 13. Aко ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е изпълнил част от УСЛУГАТА и по-нататъшното изпълнение на УСЛУГАТА се окаже невъзможно, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи връщане на част от платената сума, чиято стойност е пропорционална на извършената част от УСЛУГАТА.
Чл. 14. За извършване на УСЛУГАТА ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава фактура, в която вписва своите данни, както и тези, предоставени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е физическо лице, той може да получи електронна фактура само при поискване.
Чл. 15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не осъществява връщане на вече платени суми, в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да изпълни поръчаната УСЛУГА на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

IX. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 16. За получаване на УСЛУГАТА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ трябва да направи ПОРЪЧКА чрез уеб сайта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – https:\\instastar.bg

Чл. 17. Стъпките за направата на ПОРЪЧКА са:
(1.) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ натиска бутон „Поръчай“ под избрания вид пакет УСЛУГА за Instagram.
(2.) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прочита настоящите Общи условия и изрично посочва, че е запознат с тези Общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
(3.) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прочита Политиката за поверителност и изрично посочва, че е запознат с нея, съгласен е с нейното съдържание и доброволно предоставя изискваните от него лични данни, необходими за изпълнение на УСЛУГАТА.
(4.) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ попълва необходимите лични данни за контакт и за изготвяне на фактура – име, фамилия, адрес, телефонен номер и E-mail.
(5.) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ попълва необходимите данни за достъп до Instagram профила, обект на УСЛУГАТА – потребителско име и парола.
(6.) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ избира метод, чрез който да реализира заплащането на УСЛУГАТА.
(7.) С натискането на бутон „Поръчване“ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заявява ПОРЪЧКАТА. Договорът, представляващ настоящите Общи условия, се счита за сключен от момента на заявяване на ПОРЪЧКАТА от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, а между ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възникват договорни отношения. ПОРЪЧКАТА не може да бъде заявена, ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е посочил изрично съгласието си с настоящите Общи
условия.
(8.) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ потвърждава заявената ПОРЪЧКА чрез изпращане на писмо на посочения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в ПОРЪЧКАТА E-mail адрес.
(9.) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща УСЛУГАТА на посочените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ данни, посредством поддържаните от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ методи за разплащане.
(10.) В рамките на 48 часа след реализиране на плащането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да стартира изпълнението на УСЛУГАТА.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 18. (1). Настоящите Общи условия пораждат действия от момента на заявяване на ПОРЪЧКАТА на УСЛУГАТА от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до момента на осигуряване на УСЛУГАТА в нейната количествена цялост от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2.) УСЛУГАТА трябва да бъде осигурена в своята цялост в 30 (тридесет) дневен срок, който започва да тече 48 (четиридесет и осем) часа след заплащането на УСЛУГАТА от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(3.) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не дължи неустойки и компенсация в случай че е налице забавяне в срока на изпълнението на УСЛУГАТА.
Чл. 19. Договорът за предоставяне на УСЛУГАТА може да бъде прекратен в случай, че:
1. УСЛУГАТА е изпълнена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
2. Има взаимно съгласие между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
3. Е настъпила обективна невъзможност за изпълнение на възложената УСЛУГА.

4. На виновно неизпълнение на задължение по настоящите Общи условия от една от страните.
5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ установи, че предоставяната УСЛУГА се използва в нарушение на законодателството на Република България и общоприетите нравствени норми.
6. Е налице прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да откаже изпълнението на заявената УСЛУГА и с това едностранно да прекрати договора в случай, че:
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, или свързано с него лице, има просрочено плащане към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не предостави верни данни за изготвяне на фактура.
3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, или свързано с него лице, предлага конкурентни на Инста Стар ЕООД услуги.

Чл. 21. Договорът се счита за недействителен в случай, че:
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не предостави достъп до Instagram профила, обект на УСЛУГАТА, с което прави изпълнението на УСЛУГАТА невъзможно.
2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплати заявената ПОРЪЧКА на УСЛУГА.
3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е нарушил при поръчката настоящите Общи условия.
Чл. 22. Предсрочното прекратяване на договора не отменя задължението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да заплати своите задължения към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи възстановяване на част от заплатената от него сума в случай на предсрочно прекратяване на договора и частично изпълнение на услугата. Възстановената стойност следва да бъде проморционална на извършената част от УСЛУГАТА.
Чл. 23. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не дължи неустойка или компенсация в случай на предсрочно прекратяване на договора.

XI. ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 24. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предприема мерки за защита на личните данни на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ публикува на сайта си Политика за поверителност, достъпна на адрес https:\\instastar.bg\privacy-policy .ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има задължението да се запознае с Политиката за поверителност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и при заявяване на ПОРЪЧКА да се съгласи с нея.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се съгласява, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да обработва личните му данни съгласно Политиката му за поверителност.

XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 25. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези Общи условия няма да води до недействителност на целия договор.
Чл. 26. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.
Чл. 27. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.
Чл. 28. Всяка кореспонденция между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ще се счита за валидна, ако е изпратена на:
(1). contact@instastar.bg за връзка с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
(2). E-mail адреса, посочен в ПОРЪЧКАТА, за връзка с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(3). При промяна на E-mail адреса, съответната страна е длъжна да уведоми другата в писмена или електронна форма. При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе имейли.

XIII. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 29 (1) Договорът за предоставяне на УСЛУГА между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ представлява настоящите Общи условия, достъпни на адрес https:\\instastar.bg\terms .
(2). Прилагащите се Общи условия са тези, които са валидни към момента на заявяване на ПОРЪЧКАТА.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи отговорност да следи и да се запознава с измененията в Общите условия за осигуряване на последователи в Instagram.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация относно съдържанието на последните промени в Общите условия за осигуряване на последователи в Instagram.
(5) Инста Стар ЕООД си запазва правото да променя настоящите Общи условия, като последното изменение е от 05.05.2020 г.

Facebook

I. ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

Чл. 1. По смисъла на настоящите Общи условия за осигуряване на последователи във Facebook:
(1). „Общи условия за осигуряване на последователи във Facebook“ са настоящите Oбщи условия. Те представляват договор за предоставяне на УСЛУГА в социалната мрежа Facebook, която се извършва от Инста Стар ЕООД на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу заплащане. Страни по договора са Инста Стар ЕООД и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ. Общите условия уреждат правата и задълженията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да прочете внимателно настоящите Общи условия преди да финализира своята ПОРЪЧКА на УСЛУГАТА. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, при попълване на онлайн формуляра за ПОРЪЧКА на УСЛУГАТА, изрично заявява, че се съгласява с настоящите Общи условия. Заявяването на ПОРЪЧКА за УСЛУГА във Facebook от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ представлява електронно волеизявление за съгласие с настоящите Общи условия, съгласие за обработка на предоставените от него лични данни, както и волеизявление за сключване на настоящия договор за предоставяне на УСЛУГА, която се осигурява от Инста Стар ЕООД на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу заплащане.
(2.) „ИЗПЪЛНИТЕЛ“ е „Инста Стар” ЕООД, търговското дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, с ЕИК: 204798537, със седалище: гр. Пловдив, 4000, ул. „Цанко Дюстабанов“ № 10, с електронна поща: contact@instastar.bg , с уеб сайт https:\\instastar.bg , което предоставя УСЛУГАТА.
(3.) „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“ е физическо или юридическо лице, което заявява, че иска да получи възмездна УСЛУГА от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(4.) „УСЛУГА“ са всички услуги за осигуряване на последователи във Facebook, предоставяни от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(5.) „ПОРЪЧКА“ е попълнен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ онлайн формуляр, с който ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заявява желание за получаване на УСЛУГА във Facebook от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласява се с настоящите Общи условия и предоставя доброволно необходимите за извършването на УСЛУГАТА лични данни.
(6.). „Facebook“ е онлайн социална мрежа с уеб адрес www.facebook.com .
(7.) „Последователи“ са потребители на социалната мрежа Facebook, които са харесали Facebook страницата, обект на УСЛУГАТА.

II. ПРЕДМЕТ.

Чл. 2. Настоящите Oбщи условия са предназначени за регулиране на отношенията между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при предоставянето на УСЛУГА за осигуряване на последователи във Facebook от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу заплащане.

ІІІ. ПРИЛОЖИМОСТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ И АВТОРСКИ ПРАВА

Чл. 3. Настоящите Общи условия се прилагат за изпълнение на всички пакети, предлагани от Инста Стар ЕООД за осигуряване на последователи във Facebook, за които няма подписан договор на хартиен носител между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 4. Всички елементи на настоящия сайт, публикуваното в него снимково, текстово, видео и всякакво друго съдържание и оформление е обект на авторско право на Инста Стар ЕООД. Забранява се неговото използване без изричното позволение на Инста Стар ЕООД.

ІV. ДАННИ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 5. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
1. Наименование на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: „Инста Стар” ЕООД
2. Седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, 4000, ул. „Цанко Дюстабанов“ № 10
3. Данни за кореспонденция: contact@instastar.bg
4. ЕИК: 204798537
5. Номер на удостоверение за администратор на личните данни №432186
6. Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София,ул. “Иван Евстатиев Гешов” № 15
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
E-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр.София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

V. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСЛУГАТА

Чл. 6. УСЛУГАТА, предоставяна от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в съответствие с настоящите Общи условия, е за осигуряване на нови последователи във Facebook страницата, обект на УСЛУГАТА. Основната характеристика на УСЛУГАТА е популяризиране на страница във Facebook до придобиване на определен брой нови последователи, чието точно количество се определя в зависимост от закупения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ видов пакет УСЛУГА.
Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя, а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ използва УСЛУГАТА, съгласно параметрите, обявени на уеб страницата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: https:\\instastar.bg и в съответствие с настоящите Общи условия.

VI. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има следните задължения:
(1.) да изпълни поръчаната и заплатена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ УСЛУГА;
(2.) да не разпространява или предоставя на трети лица личните данни на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, освен ако това не е нужно за извършването на УСЛУГАТА или не се изисква от компетентен орган, съгласно изискванията на закона.
(3.) да не разпространява информация, свързана с личната и професионалната сфера на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
(4.) да издаде и предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ онлайн фактура за УСЛУГАТА. Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е физическо лице, фактурата се предоставя само при поискване.
чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за:
(1) загуба на последователи или вреди, нанесени заради публикувано от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съдържание във Facebook страницата, нарушаващо Общите условия за ползване на Facebook;
(2.) загуба на последователи или вреди, причинени от действия, извършени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или трето лице във Facebook страницата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
(3.) загуба на последователи, които не са придобити в следствие на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
(4.) загуба на последователи или вреди, причинени от други използвани в миналото или в настоящия момент действия за популяризация на Facebook страницата, които са различни от тези, осъществявани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на УСЛУГАТА.
(5.) загуба на последователи или вреди, причинени от използвани в миналото или в настоящия момент действия за популяризация на Facebook страницата, които не са предприети от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(6.) загуба на последователи или вреди, причинени от действия за популяризация във Facebook страницата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, предоставени от конкурент на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(7.) попълнени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неверни данни в ПОРЪЧКАТА, включително ако заради невярното съдържание не може да бъде извършена заявената УСЛУГА.
(8.) вреди или изпуснати ползи от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на УСЛУГАТА или нейното забавяне.
(9.) имуществени вреди, неимуществени вреди, пропуснати ползи и претърпени вреди, причинени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в процеса на използване или неизползване на УСЛУГАТА, в процеса на ЗАЯВКА на УСЛУГА, или заплащането й, както и в случай на технически или мрежови смущения и проблеми в уеб сайта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(10.) загуба на информация, достъп или разпространение на информация и лични данни в случай на незаконосъобразно преодоляване на мерките за сигурност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от трети лица.

чл. 10. При нарушение на Общите условия за осигуряване на последователи във Facebook и/или при нанесени вреди от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или трети лица върху Инста Стар ЕООД, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да защити своите права по съдебен път и да получи обещетение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или от трети лица.

VII.ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 11. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има следните задължения:
1. да попълни отговорно в ПОРЪЧКАТА изисканите лични данни и информация, които са необходими на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършване на УСЛУГАТА и за изготвяне на фактура;
2. да се запознае, приеме и спазва Общите условия за осигуряване на последователи във Facebook;
3. да не възпрепятства изпълнението на УСЛУГАТА;
4. да не споделя с трети страни информация относно стратегиите и методите на работа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
5. да не стартира конкурентна дейност спрямо ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
6. да заплати поръчаната УСЛУГА.
(2). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи отговорност за попълването на чужди лични данни или неверни такива.
(3). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ гарантира със своята ПОРЪЧКА, че е негова собствеността върху Facebook страницата, обект на УСЛУГАТА. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи отговорност в случай, че страницата във Facebook е собственост на трето лице.

VIII. ЗАПЛАЩАНЕ НА УСЛУГАТА

Чл. 12. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя УСЛУГАТА срещу възнаграждение, дължимо от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съгласно избрания от него пакет УСЛУГА.
(2) Информация за различните видове УСЛУГА и пакети е достъпна на страницата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в Интернет https:\\instastar.bg .
(3) Заплащането на цялата стойност на УСЛУГАТА се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ преди стартиране на изпълнението й.
(4) Всички цени на УСЛУГИТЕ са в лева и са публикувани на https:\\instastar.bg .
(5) Поддържаните от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ методи за разплащане са банков превод, PayPal, EasyPay, BPay, чрез клиентски профил в Еpay.bg и с банкова карта чрез Epay.
(6.) Плащането ще бъде прието за успешно направено в случай, че то е реализирано спрямо указанията за плащане, посочени в уеб сайта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: https:\\instastar.bg или тези, които са предоставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ чрез официалния си E-mail адрес: contact@instastar.bg .
Чл. 13. Aко ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е изпълнил част от УСЛУГАТА и по-нататъшното изпълнение на УСЛУГАТА се окаже невъзможно, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи връщане на част от платената сума, чиято стойност е пропорционална на извършената част от УСЛУГАТА.
Чл. 14. За извършване на УСЛУГАТА ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава фактура, в която вписва своите данни, както и тези, предоставени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е физическо лице, той може да получи електронна фактура само при поискване.
Чл. 15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не осъществява връщане на вече платени суми, в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да изпълни поръчаната УСЛУГА на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

IX. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 16. За получаване на УСЛУГАТА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ трябва да направи ПОРЪЧКА чрез уеб сайта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – https:\\instastar.bg
Чл. 17. Стъпките за направата на ПОРЪЧКА са:
(1.) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ натиска бутон „Поръчай“ под избрания вид пакет УСЛУГА за Facebook.
(2.) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прочита настоящите Общи условия и изрично посочва, че е запознат с тези Общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
(3.) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прочита Политиката за поверителност и изрично посочва, че е запознат с нея, съгласен е с нейното съдържание и доброволно предоставя изискваните от него лични данни, необходими за изпълнение на УСЛУГАТА.
(4.) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ попълва необходимите лични данни за контакт и за изготвяне на фактура – име, фамилия, адрес, телефонен номер и E-mail.
(5.) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ попълва необходимите данни за разпознаване на Facebook профила, обект на УСЛУГАТА – име на страницата във Facebook и URL на страницата във Facebook.
(6.) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ избира метод, чрез който да реализира заплащането на УСЛУГАТА.
(7.) С натискането на бутон „Поръчване“ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заявява ПОРЪЧКАТА. Договорът, представляващ настоящите Общи условия, се счита за сключен от момента на заявяване на ПОРЪЧКАТА от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, а между ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възникват договорни отношения. ПОРЪЧКАТА не може да бъде заявена, ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е посочил изрично съгласието си с настоящите Общи условия.
(8.) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ потвърждава заявената ПОРЪЧКА чрез изпращане на писмо на посочения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в ПОРЪЧКАТА E-mail адрес.
(9.) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща УСЛУГАТА на посочените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ данни, посредством поддържаните от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ методи за разплащане.
(10.) В рамките на 48 часа след реализиране на плащането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да стартира изпълнението на УСЛУГАТА.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 18. (1). Настоящите Общи условия пораждат действия от момента на заявяване на ПОРЪЧКАТА на УСЛУГАТА от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до момента на осигуряване на УСЛУГАТА в нейната количествена цялост от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2.) УСЛУГАТА трябва да бъде осигурена в своята цялост в 30 (тридесет) дневен срок, който започва да тече 48 (четиридесет и осем) часа след заплащането на УСЛУГАТА от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(3.) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не дължи неустойки и компенсация в случай че е налице забавяне в срока на изпълнението на УСЛУГАТА.
Чл. 19. Договорът за предоставяне на УСЛУГАТА може да бъде прекратен в случай, че:
1. УСЛУГАТА е изпълнена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
2. Има взаимно съгласие между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
3. Е настъпила обективна невъзможност за изпълнение на възложената УСЛУГА.
4. На виновно неизпълнение на задължение по настоящите Общи условия от една от страните.
5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ установи, че предоставяната УСЛУГА се използва в нарушение на законодателството на Република България и общоприетите нравствени норми.
6. Е налице прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да откаже изпълнението на заявената УСЛУГА и с това едностранно да прекрати договора в случай, че:
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, или свързано с него лице, има просрочено плащане към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не предостави верни данни за изготвяне на фактура.
3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, или свързано с него лице, предлага конкурентни на Инста Стар ЕООД услуги.

Чл. 21. Договорът се счита за недействителен в случай, че:
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не предостави необходимата информация за Facebook профила, обект на УСЛУГАТА, с което прави изпълнението на УСЛУГАТА невъзможно.
2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплати УСЛУГАTA.
3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е нарушил при направата на ПОРЪЧКАТА настоящите Общи условия.
Чл. 22. Предсрочното прекратяване на договора не отменя задължението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да заплати своите задължения към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи възстановяване на част от заплатената от него сума в случай на предсрочно прекратяване на договора и частично изпълнение на УСЛУГАТА. Възстановената стойност следва да бъде пропорционална на извършената част от УСЛУГАТА.
Чл. 23. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не дължи неустойка или компенсация в случай на предсрочно прекратяване на договора.

XI. ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 24. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предприема мерки за защита на личните данни на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ публикува на сайта си Политика за поверителност, достъпна на адрес https:\\instastar.bg\privacy-policy .ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има задължението да се запознае с Политиката за поверителност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и при заявяване на ПОРЪЧКА да се съгласи с нея.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се съгласява, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да обработва личните му данни съгласно Политиката му за поверителност.

XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 25. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези Общи условия няма да води до недействителност на целия договор.
Чл. 26. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.
Чл. 27. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.
Чл. 28. Всяка кореспонденция между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ще се счита за валидна, ако е изпратена на:
(1). contact@instastar.bg за връзка с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
(2). E-mail адреса, посочен в ПОРЪЧКАТА, за връзка с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(3). При промяна на E-mail адреса, съответната страна е длъжна да уведоми другата в писмена или електронна форма. При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе имейли.

XIII. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 29 (1) Договорът за предоставяне на УСЛУГА между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ представлява настоящите Общи условия, достъпни на адрес https:\\instastar.bg\terms .
(2). Прилагащите се Общи условия са тези, които са валидни към момента на заявяване на ПОРЪЧКАТА.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи отговорност да следи и да се запознава с измененията в Общите условия за осигуряване на последователи във Facebook.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация относно съдържанието на последните промени в Общите условия за осигуряване на последователи във Facebook.
(5) Инста Стар ЕООД си запазва правото да променя настоящите Общи условия, като последното изменение е от 05.05.2020 г.

TikTok

I. ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

Чл. 1. По смисъла на настоящите Общи условия за осигуряване на последователи в TikTok:
(1). „Общи условия за осигуряване на последователи в TikTok“ са настоящите Oбщи условия. Те представляват договор за предоставяне на УСЛУГА в социалната мрежа TikTok, която се извършва от Инста Стар ЕООД на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу заплащане. Страни по договора са Инста Стар ЕООД и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ. Общите условия уреждат правата и задълженията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да прочете внимателно настоящите Общи условия преди да финализира своята ПОРЪЧКА на УСЛУГАТА. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, при попълване на онлайн формуляра за ПОРЪЧКА на УСЛУГАТА, изрично заявява, че се съгласява с настоящите Общи условия. Заявяването на ПОРЪЧКА за УСЛУГА в TikTok от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ представлява електронно волеизявление за съгласие с настоящите Общи условия, съгласие за обработка на предоставените от него лични данни, както и волеизявление за сключване на настоящия договор за предоставяне на УСЛУГА, която се осигурява от Инста Стар ЕООД на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу заплащане.
(2.) „ИЗПЪЛНИТЕЛ“ е „Инста Стар” ЕООД, търговското дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, с ЕИК: 204798537, със седалище: гр. Пловдив, 4000, ул. „Цанко Дюстабанов“ № 10, с електронна поща: contact@instastar.bg , с уеб сайт https:\\instastar.bg , което предоставя УСЛУГАТА.
(3.) „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“ е физическо или юридическо лице, което заявява, че иска да получи възмездна УСЛУГА от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(4.) „УСЛУГА“ са всички услуги за осигуряване на последователи в TikTok, предоставяни от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(5.) „ПОРЪЧКА“ е попълнен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ онлайн формуляр, с който ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заявява желание за получаване на УСЛУГА в TikTok от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласява се с настоящите Общи условия и предоставя доброволно необходимите за извършването на УСЛУГАТА лични данни.
(6.). „TikTok“ е онлайн социална мрежа с уеб адрес www.tiktok.com .
(7.). „Последователи“ са потребители на социалната мрежа TikTok, които са последвали профила в TikTok, който е обект на УСЛУГАТА.

II. ПРЕДМЕТ.

Чл. 2. Настоящите Oбщи условия са предназначени за регулиране на отношенията между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при предоставянето на УСЛУГА за осигуряване на последователи в TikTok от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу заплащане.

ІІІ. ПРИЛОЖИМОСТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ И АВТОРСКИ ПРАВА

Чл. 3. Настоящите Общи условия се прилагат за изпълнение на всички пакети, предлагани от Инста Стар ЕООД за осигуряване на последователи в TikTok, за които няма подписан договор на хартиен носител между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 4. Всички елементи на настоящия сайт, публикуваното в него снимково, текстово, видео и всякакво друго съдържание и оформление е обект на авторско право на Инста Стар ЕООД. Забранява се неговото използване без изричното позволение на Инста Стар ЕООД.

ІV. ДАННИ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 5. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
1. Наименование на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: „Инста Стар” ЕООД
2. Седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, 4000, ул. „Цанко Дюстабанов“ № 10
3. Данни за кореспонденция: contact@instastar.bg
4. ЕИК: 204798537
5. Номер на удостоверение за администратор на личните данни №432186
6. Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София,ул. “Иван Евстатиев Гешов” № 15
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
E-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр.София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

V. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСЛУГАТА

Чл. 6. УСЛУГАТА, предоставяна от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в съответствие с настоящите Общи условия, е за осигуряване на нови последователи в TikTok. Основната характеристика на УСЛУГАТА е популяризиране на профил в TikTok до придобиване на определен брой нови последователи, чието точно количество се определя в зависимост от закупения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ видов пакет УСЛУГА.
Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя, а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ използва УСЛУГАТА, съгласно параметрите, обявени на уеб страницата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: https:\\instastar.bg и в съответствие с настоящите Общи условия.

VI. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 8. (1). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има следните задължения:
1. да изпълни поръчаната и заплатена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ УСЛУГА;
2. да не разпространява или предоставя на трети лица личните данни на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, освен ако това не е нужно за извършването на УСЛУГАТА или не се изисква от компетентен орган, съгласно изискванията на закона.
3. да не осъществява достъп до личната кореспонденция в TikTok профила, обект на УСЛУГАТА;
4. да не разпространява информация, свързана с личната и професионалната сфера на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
5. да издаде и предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ онлайн фактура за УСЛУГАТА. Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е физическо лице, фактурата се предоставя само при поискване.
6. да осъществява само дейности от TikTok профила на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които целят изпълнение на заявената УСЛУГА. Действията, които ще бъдат изпълнявани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, зависят от поръчания от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ видов пакет за УСЛУГА. Действията, които ще се предприемат, са ясно посочени в уеб сайта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на https:\\instastar.bg в информацията за предлаганите пакети за TikTok.

(2). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за:
1. загуба на последователи или вреди, нанесени заради публикувано от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съдържание в TikTok профила, нарушаващо Общите условия за ползване на TikTok;
2. загуба на последователи или вреди, причинени от действия, извършени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или трето лице в TikTok акаунта на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
3. загуба на последователи, които не са придобити в следствие на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
4. загуба на последователи или вреди, причинени от други използвани в миналото или в настоящия момент действия за популяризация на TikTok профила, които са различни от тези, осъществявани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на УСЛУГАТА;
5. загуба на последователи или вреди, причинени от използвани в миналото или в настоящия момент действия за популяризация на TikTok профила, които не са предприети от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
6. загуба на последователи или вреди, причинени от действия за популяризация в TikTok профила на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, предоставени от конкурент на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
7. попълнени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неверни данни в ПОРЪЧКАТА, включително ако заради невярното съдържание не може да бъде извършена заявената УСЛУГА;
8. вреди или изпуснати ползи от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на УСЛУГАТА или нейното забавяне;
9. имуществени вреди, неимуществени вреди, пропуснати ползи и претърпени вреди, причинени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в процеса на използване или неизползване на УСЛУГАТА, в процеса на ЗАЯВКА на УСЛУГА, или заплащането й, както и в случай на технически или мрежови смущения и проблеми в уеб сайта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
10. загуба на информация, достъп или разпространение на информация и лични данни в случай на незаконосъобразно преодоляване на мерките за сигурност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от трети лица.

Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да предприема действия от TikTok профила на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които имат за цел предоставяне на УСЛУГАТА.
чл. 10. При нарушение на Общите условия за осигуряване на последователи в TikTok и/или при нанесени вреди от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или трети лица върху Инста Стар ЕООД, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да защити своите права по съдебен път и да получи обещетение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или от трети лица.

VII.ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 11. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има следните задължения:
1. да попълни отговорно в ПОРЪЧКАТА изисканите лични данни и информация, които са необходими на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършване на УСЛУГАТА и за изготвяне на фактура;
2. да се запознае, приеме и спазва Общите условия за осигуряване на последователи в TikTok;
3. да осигури достъп до TikTok акаунта, който е обект на УСЛУГАТА;
4. да не възпрепятства изпълнението на УСЛУГАТА;
5. да позволи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да предприема действия от TikTok профила, обект на УСЛУГАТА;
6. да не споделя с трети страни информация относно стратегиите и методите на работа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
7. да не стартира конкурентна дейност спрямо ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
8. да заплати поръчаната УСЛУГА.
(2). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи отговорност за попълването на чужди лични данни или неверни такива.
(3). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ гарантира със своята ПОРЪЧКА, че е негова собствеността върху TikTok профила, обект на УСЛУГАТА. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи отговорност в случай, че профила в TikTok е собтвеност на трето лице.
(3). Със своето действие по заявяване на ПОРЪЧКА на УСЛУГА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя своето одобрение при изпълнението на УСЛУГАТА ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да предприема действия от TikTok профила на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

VIII. ЗАПЛАЩАНЕ НА УСЛУГАТА

Чл. 12. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя УСЛУГАТА срещу възнаграждение, дължимо от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съгласно избрания от него пакет УСЛУГА.
(2) Информация за различните видове УСЛУГА и пакети е достъпна на страницата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в Интернет https:\\instastar.bg .
(3) Заплащането на цялата стойност на УСЛУГАТА се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ преди стартиране на изпълнението й.
(4) Всички цени на УСЛУГИТЕ са в лева и са публикувани на https:\\instastar.bg .
(5) Поддържаните от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ методи за разплащане са банков превод, PayPal, EasyPay, BPay, чрез клиентски профил в Еpay.bg и с банкова карта чрез Epay.
(6.) Плащането ще бъде прието за успешно направено в случай, че то е реализирано спрямо указанията за плащане, посочени в уеб сайта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: https:\\instastar.bg или тези, които са предоставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ чрез официалния си E-mail адрес: contact@instastar.bg .
Чл. 13. Aко ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е изпълнил част от УСЛУГАТА и по-нататъшното изпълнение на УСЛУГАТА се окаже невъзможно, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи връщане на част от платената сума, чиято стойност е пропорционална на извършената част от УСЛУГАТА.
Чл. 14. За извършване на УСЛУГАТА ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава фактура, в която вписва своите данни, както и тези, предоставени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е физическо лице, той може да получи електронна фактура само при поискване.
Чл. 15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не осъществява връщане на вече платени суми, в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да изпълни поръчаната УСЛУГА на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

IX. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 16. За получаване на УСЛУГАТА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ трябва да направи ПОРЪЧКА чрез уеб сайта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – https:\\instastar.bg
Чл. 17. Стъпките за направата на ПОРЪЧКА са:
(1.) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ натиска бутон „Поръчай“ под избрания вид пакет УСЛУГА за TikTok.
(2.) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прочита настоящите Общи условия и изрично посочва, че е запознат с тези Общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
(3.) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прочита Политиката за поверителност и изрично посочва, че е запознат с нея, съгласен е с нейното съдържание и доброволно предоставя изискваните от него лични данни, необходими за изпълнение на УСЛУГАТА.
(4.) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ попълва необходимите лични данни за контакт и за изготвяне на фактура – име, фамилия, адрес, телефонен номер и E-mail.
(5.) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ попълва необходимите данни за достъп до TikTok профила, обект на УСЛУГАТА – потребителско име и парола.
(6.) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ избира метод, чрез който да реализира заплащането на УСЛУГАТА.
(7.) С натискането на бутон „Поръчване“ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заявява ПОРЪЧКАТА. Договорът, представляващ настоящите Общи условия, се счита за сключен от момента на заявяване на ПОРЪЧКАТА от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, а между ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възникват договорни отношения. ПОРЪЧКАТА не може да бъде заявена, ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е посочил изрично съгласието си с настоящите Общи условия.
(8.) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ потвърждава заявената ПОРЪЧКА чрез изпращане на писмо на посочения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в ПОРЪЧКАТА E-mail адрес.
(9.) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща УСЛУГАТА на посочените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ данни, посредством поддържаните от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ методи за разплащане.
(10.) В рамките на 48 часа след реализиране на плащането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да стартира изпълнението на УСЛУГАТА.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 18. (1). Настоящите Общи условия пораждат действия от момента на заявяване на ПОРЪЧКАТА на УСЛУГАТА от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до момента на осигуряване на УСЛУГАТА в нейната количествена цялост от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2.) УСЛУГАТА трябва да бъде осигурена в своята цялост в 30 (тридесет) дневен срок, който започва да тече 48 (четиридесет и осем) часа след заплащането на УСЛУГАТА от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(3.) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не дължи неустойки и компенсация в случай че е налице забавяне в срока на изпълнението на УСЛУГАТА.
Чл. 19. Договорът за предоставяне на УСЛУГАТА може да бъде прекратен в случай, че:
1. УСЛУГАТА е изпълнена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
2. Има взаимно съгласие между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
3. Е настъпила обективна невъзможност за изпълнение на възложената УСЛУГА.
4. На виновно неизпълнение на задължение по настоящите Общи условия от една от страните.
5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ установи, че предоставяната УСЛУГА се използва в нарушение на законодателството на Република България и общоприетите нравствени норми.
6. Е налице прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да откаже изпълнението на заявената УСЛУГА и с това едностранно да прекрати договора в случай, че:
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, или свързано с него лице, има просрочено плащане към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не предостави верни данни за изготвяне на фактура.
3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, или свързано с него лице, предлага конкурентни на Инста Стар ЕООД услуги.

Чл. 21. Договорът се счита за недействителен в случай, че:
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не предостави достъп до TikTok профила, обект на УСЛУГАТА, с което прави изпълнението на УСЛУГАТА невъзможно.
2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплати УСЛУГАTA.
3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е нарушил при направата на ПОРЪЧКАТА настоящите Общи условия.
Чл. 22. Предсрочното прекратяване на договора не отменя задължението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да заплати своите задължения към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи възстановяване на част от заплатената от него сума в случай на предсрочно прекратяване на договора и частично изпълнение на услугата. Възстановената стойност следва да бъде проморционална на извършената част от УСЛУГАТА.
Чл. 23. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не дължи неустойка или компенсация в случай на предсрочно прекратяване на договора.

XI. ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 24. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предприема мерки за защита на личните данни на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ публикува на сайта си Политика за поверителност, достъпна на адрес https:\\instastar.bg\privacy-policy .ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има задължението да се запознае с Политиката за поверителност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и при заявяване на ПОРЪЧКА да се съгласи с нея.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се съгласява, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да обработва личните му данни съгласно Политиката му за поверителност.

XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 25. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези Общи условия няма да води до недействителност на целия договор.
Чл. 26. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.
Чл. 27. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.
Чл. 28. Всяка кореспонденция между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ще се счита за валидна, ако е изпратена на:
(1). contact@instastar.bg за връзка с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
(2). E-mail адреса, посочен в ПОРЪЧКАТА, за връзка с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(3). При промяна на E-mail адреса, съответната страна е длъжна да уведоми другата в писмена или електронна форма. При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе имейли.

XIII. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 29 (1) Договорът за предоставяне на УСЛУГА между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ представлява настоящите Общи условия, достъпни на адрес https:\\instastar.bg\terms .
(2). Прилагащите се Общи условия са тези, които са валидни към момента на заявяване на ПОРЪЧКАТА.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи отговорност да следи и да се запознава с измененията в Общите условия за осигуряване на последователи в TikTok.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация относно съдържанието на последните промени в Общите условия за осигуряване на последователи в TikTok.
(5) Инста Стар ЕООД си запазва правото да променя настоящите Общи условия, като последното изменение е от 05.05.2020 г.